ODPOVĚDNOSTNÍ POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ

zamestnanecke-programy

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU  ZPŮSOBENOU  PROVOZNÍ ČINNOSTÍ  A  VADOU VÝROBKU

Pojištění představuje pojistnou ochranu pro případ škody, kterou pojištěný způsobí při své podnikatelské činnosti  třetí ( cizí ) osobě:

 • škoda na životě a na zdraví- smrt, tělesné poškození osoby
 • škoda na věci – poškození nebo zničení věci
 • jiná majetková škoda – jakákoliv škoda vyplývající ze škod usmrcením, na zdraví nebo na věci – zejména ztráta na výdělku, ušlý zisk , jiná majetková škoda (následná škoda)

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU   OBECNĚ

a) odpovědnost subjektivní – je založena na zavinění (§420,odst.1obč.zák.), zpravidla se vztahuje k odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku ( ne na vadném výrobku)

b) odpovědnost objektivní - vždy se vztahuje ke škodě způsobené provozní odpovědností (§420 a obč.zák.) Předpokladem odpovědnosti právnické nebo fyzické osoby je, že ke škodě došlo protiprávním způsobením těmi, kteří plnili úkoly zadané jim právnickou nebo fyzickou osobou  ( jedná se např. o zaměstnance,může to být osoba, kterou právnická nebo fyzická osoba použila ke své činnosti na základě smlouvy –t j. subdodavatel).

A ke škodě došlo v rámci plnění úkolů právnické či fyzické osoby a v rámci činnosti právnické nebo fyzické osoby.

POJIŠTĚNÍ MANAGEMENTU - D&O POJIŠTĚNÍ

je pojištěním odpovědnosti za škodu, kterou způsobily osoby ve funkci statutárních orgánů společnosti- pojistníka. Škoda může vzniknout přímo společnosti nebo třetím osobám. Pojistníkem je vždy společnost a pojištěnými osobami jsou všichni členové statutárních orgánů pojistníka. Není tedy možné, aby toto pojištění uzavřel např. člen představenstva individuálně.

Vhodnost pojištění pro společnosti , které obchodují se zahraničím nebo ve kterých je zahraniční majetková účast.

Do pojištění jsou zahrnuti:

 • členové statutárních orgánů  pojistníka
 • členové orgánů všech dceřiných společností pojistníka
 • další osoby pověřené obchodním vedením pojistníka – prokurista, výkonný management (mandátní smlouva)

Co hradí pojišťovna v případě pojistné události?

 • finanční škodu, kterou způsobil  výkonem své činnosti pojištěný
 • náklady potřebné ke stanovení odpovědnosti pojištěného
 • náklady k odvrácení vznesených nároků na náhradu škody

Nejsou kryty především jiné než finanční škody (škody na životě,zdraví a věci), škody způsobené úmyslným jednáním nebo trestným činem, způsobené nedostatečnou pojistnou ochranou, škody vyplývající z trestních nebo správních sankcí nebo škody v souvislosti s likvidací nebo konkurzem na společnost.

ODPOVĚDNOST SILNIČNÍHO DOPRAVCE

Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu vzniklou třetí osobě na přepravovaném zboží v rozsahu a ve výši určeném právním předpisem.Pojištěny jsou škody způsobené činností silničního dopravce vzniklé na zboží přepravovaném na základě přepravních smluv ve vnitrostátní přepravě nebo v mezinárodní silniční přepravě.

PROFESNÍ ODPOVĚDNOST

Pojištění profesní odpovědnosti se vztahuje na právními předpisy stanovenou odpovědnost pojištěného za škody způsobené jinému vadou poskytnutých odborných služeb v souvislosti s výkonem odborné činnosti pojištěného, k jejímuž vykonávání je oprávněn na základě platných zákonů a dalších právních předpisů a na které je pojištěn. 

Pojišťované profese:

 • nestátní zdravotnická zařízení, lékárny,
 • poskytovatelé sociálních služeb
 • ekonomické a právnické profese
 • advokáti, notáři,daňoví poradci,účetní
 • správce nemovitosti
 • realitní kanceláře
 • autorizovaní architekti
 • autorizovaní inženýři, technici,
 • autorizovaní technici, …

ODPOVĚDNOST VÝBORU SVJ

Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného a jeho členů za škody způsobené v souvislosti s výkonem činnosti statutárního orgánu společenství, resp. funkce člena výboru za předpokladu, že ke dni vzniku pojistné události byl pojištěný oprávněn tuto funkci vykonávat.

 • škody způsobené účetnictvím
 • škody vzniklé jinak než usmrcením, na zdraví a na věci a také z ní vyplývající jinou majetkovou škodu, za niž odpovídají na základě právních předpisů
 • náklady soudního řízení
 • škody vyplývající z pokut, penále a správních sankcí uložených nebo uplatňovaných v souvislosti se správou domu…
Partneři
Kontakty

605 285 821 603 531 787

kam za námi

ALIANCE J.K.L. Finance spol. s r.o.