Pojištění odpovědnosti za škodu

kladivko Pojištění odpovědnosti za škodu občanů

Z pojištění odpovědnosti za škodu občanů lze hradit škodu, kterou způsobil pojištěný a další osoby , které s ním žijí ve společné domácnosti, cizím, třetím osobám.

Škody mohou vzniknout z běžné čnnosti v občanském životě a z provozu domácnosti,  ze zvláštních činností  ( chov psů a dalších domácích  a hospodářských zvířat,, vlstnictví rodinného domu,používání malých plavidel, jezdectví,výpomoc jiných osob v domácnosti,při stavebních pracích,přechodný pobyt na území Evropy, škody na pronajatých nemovitostech...) a také z vlastnictví nemovitosti. 

Pojištění odpovědnosti za škodu občanů lze sjednat  samostatně, s pojištěním nemovitosti či domácnosti.

Rozsah pojištění

Pojištění se vztahuje na náhradu škody, pokud za ni pojištěný odpovídá ze zákona, tj.:

 • škody usmrcením a na zdraví
 • škody na věci
 • následné finanční škody ( ztráta na výdělku, ušlý zisk)

Připojištění dalších rizik:

 • na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou, pokud je pojištěný povinen je uhradit- tzv. regres na úhradu dávek nemocenského pojištění vyplácených na území ČR
 • na  právní ochranu  proti neoprávněně vzneseným nárokům ...
 • používání malých plavidel
 • jezdectví
 • chov psů a dalších domácích a hospodářských zvířat
 • škody na pronajatých nemovitostech
 • územní platnost : Česká republika, Evropa

Varianta Bytové domy

Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škody vyplývající z:
 • výkonu vlastnictví k bytovému domu
 • provozu zařízení bytového domu
 • svépomocného provádění drobných stavebních prací (vztahuje se i na osoby, které pojištěný těmito pracemi pověřil)
 • povinnost uhradit náklady léčení vynaložené zdravotní pojišťovnou

Pojištění odpovědnosti výboru společenství vlastníků a představenstva bytových družstev

Pojištění odpovědnosti se vztahuje na případné finanční škody, které vzniknou v důsledku chyby či opomenutí člena výboru SVJ či statutárních orgánů bytového  družstva při výkonu jejich činnosti v souvislosti se správou domu.

 • finanční škody včetně pokut a penále,
 • správní sankce,
 • škody způsobené vedením účetnictví,
 • náklady soudního řízení o náhradě škody,
 • právní zastoupení,
 • mimosoudní projednávání nároků poškozeného, 

 

Partneři
Kontakty

605 285 821 603 531 787

kam za námi

ALIANCE J.K.L. Finance spol. s r.o.