Časté dotazy

Co znamená pojištění např. domu na novou hodnotu ?

clovek-otaznik Pojistnou hodnotou domu může být nová, popř. časová cena věci. Novou cenou pojištění nemovitosti je částka, kterou je třeba obvykle vynaložit k vybudování novostavby téhož druhu, rozsahu a kvality v daném místě, včetně nákladů na projektovou a inženýrskou činnost a správních poplatků, popř. částka, kterou je nutné vynaložit k znovupořízení dalších pojištěných věcí. 

Co je časová cena ?

Časovou cenou se rozumí cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí. Stanoví se z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení anebo ke zhodnocení věci, k němuž došlo její opravou, modernizací nebo jiným způsobem.

Co je podpojištění ?

Je-li pojistná částka v době pojistné události nižší než pojistná hodnota pojištěného majetku, jedná se o tzv. podpojištění a pojistitel sníží pojistné plnění v poměru, v jakém je výše pojistné částky ke skutečné výši pojistné hodnoty.

Co se rozumí pod pojmem byt v osobním vlastnictví ?

Bytem v osobním vlastnictví se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení, a který je předmětem vlastnického práva ve smyslu zákona o vlastnictví bytů, včetně vedlejších místností určených ke společnému užívání s bytem, pokud se nacházejí v rámci vlastní bytové jednotky, a odpovídajícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu. Byt musí být zapsán v katastru nemovitostí jako samostatný předmět vlastnického práva. Bytem v osobním vlastnictví nejsou vedlejší prostory určené ke společnému užívání s bytem, které se nacházejí mimo vlastní bytovou jednotku ( např. samostatný sklep).

Co je požár?

Požár je oheň, který vznikl nebo se rozšířil mimo určené ohniště. 

Co je úder blesku ?

Úderem blesku se rozumí bezprostřední přechod blesku na pojištěnou věc, tj. přímý zásah blesku, při němž proud blesku zcela nebo zčásti prochází pojištěnou věcí a který zanechá viditelné stopy na stavebních součástech nebo elektroinstalaci v místě pojištění.

Co je povodeň ?

Povodní se rozumí:

 • a) zaplavení územních celků vodou, která se vylila z vodních toků či vodních nádrží nebo která jejich břehy či hráze protrhla,
 • b) příval vody způsobený porucho vodního díla.

Co je záplava ?

Záplavou se rozumí:

 • a) zaplavení větších územních celků postrádajících přirozeného odtoku, způsobené atmosferickými srážkami,jejichž následkem je vytvoření vodní plochy s klidnou hladinou,
 • b) příval vody způsobený deštěm.

Co všechno je možno pojistit v pojištění nemovitosti?

 • rodinné a bytové domy včetně všech stavebních součástí a venkovních přípojek
 • byty a nebytové prostory v osobním vlastnictví
 • družstevní byty a spoluvlastnické podíly
 • rekreační chaty a chalupy
 • samostatné garáže v osobním vlastnictví
 • budovy ve výstavbě za zvýhodněnou sazbu
 • vedlejší stavby (garáže, oplocení, bazény, vrata, zásobníky PB apod.)
 • stavební materiál, stavební mechanismy a nářadí určené ke stavbě, údržbě nebo rekonstrukci pojištěné budovy
Partneři
Kontakty

518 614 101 518 616 167

605 285 821 603 531 787

kam za námi

ALIANCE J.K.L. Finance spol. s r.o.