INFORMACE O SAMOSTATNÉM ZPROSTŘEDKOVATELI A O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POJIŠTĚNÍ

ALIANCE J.K.L. Finance, spol. s r.o., IČ 26904781, se sídlem Kaštanová 62, 620 00 Brno, je dle zákona Č. 170/2018 Sb. , o distribuci pojištění a zajištění ( dále jen ZDPZ) registrován jako samostatný zprostředkovatel ( dále jen Zprostředkovatel, SZ ) u České národní banky se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 ( dále jen ČNB).

KONTAKTNÍ ÚDAJE

ALIANCE J.K.L.Finance, spol. s r.o., Obchodní rejstřík u KS v Brně, oddíl C, vložka 44114, IČ 26904781.

Kontaktní adresa:

697 01 Kyjov, Dobrovského 1363.
email: kujal.jkl@tiscali.cz
www: www.aliance-jkl.cz

Zprostředkovatel v souladu se zákonem č. 170/2018Sb., ZDPZ je oprávněn k činnosti samostatného zprostředkovatele dle ČNB se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.

ČNB vykonává dohled nad činností Zprostředkovatele a jeho vázaných zástupců.

Zápis Zprostředkovatele si může Zákazník ověřit v registru u ČNB na internetových stránkách: https://www.cnb.cz/cnb/jerrs

Certifikáty a osvědčení:

Jiří Kujal – Osvědčení číslo P9-210422003638 o absolvování odborné zkoušky podle zákona 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění pro skupinu odbornosti dle §57odst.1 a 3:

Distribuce životního pojištění a distribuce pojištění velkých rizik.

Zprostředkovatel bude pro komunikaci se zákazníkem používat český jazyk. V tomto jazyce bude zákazník od Zprostředkovatele dostávat dokumenty a jiné informace. Zákazník může se Zprostředkovatelem komunikovat osobně, telefonicky, písemně nebo prostřednictvím elektronické pošta (email). Zákazník má možnost si zvolit, zda mu budou informace stanovené právními předpisy Zprostředkovatelem poskytovány prostřednictvím listinných záznamů a zpráv nebo elektronicky prostřednictvím jiného trvalého nosiče dat, zákazník podpisem tohoto dokumentu potvrzuje, že mu byly nabídnuty obě možnosti poskytování informací a že souhlasí s poskytováním informací prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků a že zvolený způsob je vhodný s ohledem na sjednávané pojištění. Některé informace budou v souladu s právními předpisy zákazníkovi poskytovány prostřednictvím internetových stránek Zprostředkovatele www.aliance-jkl.cz.

Jedná se o POVINNÉ INFORMACE DLE ZÁKONŮ, POVINNÉ INFORMACE O NÁS. Zákazník v této souvislosti prohlašuje, že má pravidelný přístup na internet. Tuto službu pravidelně využívá a má možnost se s informacemi uvedenými na internetových stránkách Zprostředkovatele a poskytnutými prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků seznámit a že má zřízenou emailovou adresu. V případě, že zákazník nemá pravidelný přístup ke službě na internet, je povinen tuto skutečnost neprodleně sdělit Zprostředkovateli. V případě, že zákazník bude požadovat poskytování informací v listinné podobě, sdělí svůj požadavek Zprostředkovateli a ten informace v této podobě zákazníkovi poskytne.

Poučení subjektu údajů – informace dle článku 13 nařízení GDPR o ochraně a zpracování osobních údajů je uvedeno na webové stránce http://www.aliance-jkl.cz/o-nas/ochrana-osobnich-udaju/ a v odkazu na Povinné informace dle zákonů.

Pojištění distribuují jednatelé společnosti, jiné osoby (VZ, DPZ ) se na distribuci pojištění nepodílejí. Cílem Pravidel řízení střetu zájmů je při zprostředkování pojištění efektivně zjišťovat a řídit střety zájmů, aby v jejich důsledku nedocházelo k poškozování zájmů zákazníků. Pokud střet zájmů nelze odvrátit, Zprostředkovatel vždy upřednostní zájmy zákazníka před zájmy vlastními. Specifickým případem střetu zájmů jsou tzv. pobídky. Zprostředkovatel (ani VZ,DPZ) nesmí při zprostředkování pojištění přijmout, nabídnout nebo poskytnout peněžitou nebo nepeněžitou výhodu, která může vést k porušení povinnosti stanovené ZDPZ nebo jinými právními předpisy včetně neobvyklé úplaty za zprostředkování pojištění nebo jakékoli jiné neopodstatněné výhody finanční, materiální nebo nemateriální. Zprostředkovatel (ani jeho VZ,DPZ) nemají přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech či základním kapitálu pojišťoven pro které sjednávají pojištění a pojišťovny nemají přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu Zprostředkovatele.

INFORMACE O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POJIŠTĚNÍ

Zprostředkovatel zprostředkovává pro zákazníka pojištění jako pojišťovací agent na základě písemné smlouvy s pojišťovnami nebo jako pojišťovací makléř na základě písemné smlouvy se zákazníkem, přičemž může zprostředkovávat pojištění pro pojišťovny, které jsou uvedeny v registru ČNB jako spolupracující pojišťovny Zprostředkovatele. Zprostředkováváme pojištění pro pojišťovny : Allianz pojišťovna, a.s., Generali Česká pojišťovna a.s., Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., ČSOB pojišťovna, a.s., UNIQA pojišťovna, a.s., Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., Slavia pojišťovna a.s.

Zprostředkovatel z jednání se zákazníkem a na základě informací, které od něj získá a které vedly ke sjednání nebo podstatné změně pojištění, vyhotovuje v listinné podobě záznam z jednání obsahující požadavky, cíle a potřeby zákazníka související s daným pojištěním. Zprostředkovatel mu srozumitelnou formou poskytne objektivní informace o pojistném produktu aby zákazníkovi umožnil učinit informované rozhodnutí. Zprostředkovatel uvádí své doporučení a důvody, na kterých zakládá své doporučení pro sjednání nebo podstatnou změnu daného pojištění, aby se Zákazník mohl rozhodnout zda sjedná nebo podstatně změní pojištění. Součástí záznamu z jednání je upozornění na případné nesrovnalosti mezi požadavky zákazníka a nabízeným pojištěním, dále i vysvětlení dopadů sjednání nebo podstatné změny pojištění na zákazníka, včetně souvisejících rizik. Záznam z jednání je zákazníkovi poskytnut s dostatečným předstihem před sjednáním nebo podstatnou změnou pojištění.

Zprostředkovatel (a jeho VZ) jsou v souvislosti se sjednávaným pojištěním nebo změnou pojištění odměňováni formou provizí spolupracujícími pojišťovnami. Zprostředkovatel (ani jeho VZ ) nejsou odměňováni přímo zákazníkem. Informace o povaze odměny a metodě jejího výpočtu poskytne zákazníkovi v souvislosti se sjednávaným pojištěním nebo změnou pojištění zákazníkovi zprostředkovatel. Zprostředkovatel při zprostředkování pojištění neposkytuje zákazníkovi radu ve smyslu §78 ZDPZ. Zprostředkovatel při zprostředkování pojištění poskytuje zákazníkovi doporučení ve smyslu §77 ZDPZ, s výjimkou případů uvedených v § 77 odst. 3 ZDPZ. Zprostředkovatel poskytuje zákazníkovi pravidelné zprávy o svých službách přiměřeně druhu sjednaných pojistných produktů, včetně nákladů spojených s poskytováním těchto služeb a s transakcemi prováděnými jménem zákazníka. Reklamaci či stížnost na jednání Zprostředkovatele může zákazník, pojištěný nebo jiná oprávněná osoba podat osobně, písemně nebo e-mailem na kontaktní údaje Zprostředkovatele. Tyto osoby mají rovněž možnost se obrátit na dozorový orgán Zprostředkovatele, kterým je Česká národní banka: www.cnb.cz., případnou žalobu na Zprostředkovatele lze podat u místně příslušného soudu nebo se obrátit na mimosoudní orgány řešení sporů, kterým je v oblasti životního pojištění finanční arbitr www.finarbitr.cz, u neživotního pojištění Česká obchodní inspekce www.coi.cz, při řešení spotřebitelských sporů v neživotním pojištění kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven www.ombudsmancap.cz.

Postup podání a vyřízení reklamace či stížnosti adresované Zprostředkovateli upravuje Postup při podání stížnosti, reklamace umístěný na internetových stránkách Zprostředkovatele.

Kyjov,22.9.2019

Partneři
Kontakty

605 285 821 603 531 787

kam za námi

ALIANCE J.K.L. Finance spol. s r.o.