Informace dle Nařízení EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

Informace dle Nařízení EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/2088 ze dne 27.listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb.

Společnost ALIANCE J.K.L. Finance, spol. s r.o.je samostatným zprostředkovatelem dle zákona o distribuci pojištění a zajištění.

Předmětem tohoto nařízení je stanovit harmonizovaná pravidla pro účastníky finančního trhu a finanční poradce, jež se týkají transparentnosti, pokud jde o začleňování rizik týkajících se udržitelnosti a zohledňování nepříznivých dopadů na udržitelnost do jejich postupů a o poskytování informací souvisejících s udržitelností ve vztahu k finančním produktům. Výše uvedené Nařízení se týká účastníka finančního trhu – zprostředkovatele pojištění, který poskytuje pojišťovací poradenství zejména v oblasti pojistných produktů s investiční složkou. Zprostředkování rezervotvorného pojistného produktu s investiční složkou neposkytujeme, nesjednáváme.

„Udržitelnou investicí“ dle Nařízení je investice do hospodářské činnosti , která přispívá k environmentálním cílům, jako jsou investice měřené například klíčovými ukazateli pro účinnost zdrojů ohledně využívání energie, energie z obnovitelných zdrojů, surovin, vody a půdy, produkce odpadů, emisí skleníkových plynů nebo ukazateli jejího dopadu na biologickou rozmanitost a oběhové hospodářství, nebo investice do hospodářské činnosti, která přispívá k sociálním cílům, zejména investice, která přispívá k řešení nerovnosti, nebo investice podporující sociální soudržnost, sociální integraci a pracovněprávní vztahy nebo investice do lidského kapitálu nebo hospodářsky či sociálně znevýhodněných komunit, za předpokladu, že tyto investice významně nepoškozují žádný z uvedených cílů a společnosti, do nichž je investováno, dodržují postupy řádné správy a řízení, zejména ohledně řádných struktur řízení, vztahů se zaměstnanci, odměňování příslušných zaměstnanců a dodržování daňových předpisů. V souladu s Nařízením zohledňujeme nepříznivé dopady na „ faktory udržitelnosti“, kterými dle Nařízení jsou environmentální, sociální a zaměstnanecké otázky, dodržování lidských práv a otázky boje proti korupci a úplatkářství.

Dodržujeme etický kodex v podnikání naší společnosti,odpovědné chování a dodržujeme standardy pro postupy náležité odborné péče. Zajišťujeme vysokou úroveň profesionality a odborné způsobilosti zprostředkovatele pojištění. Naše odborné znalosti odpovídají složitosti úkolů a činností předcházejících uzavření pojistných smluv, během uzavírání a následujících po něm-správcovské povinnosti s udržitelností. Zohledňujeme hlavní nepříznivé dopady na faktory udržitelnosti, s náležitým přihlédnutím ke své velikosti, povaze a rozsahu svých činností . Zajišťujeme soustavou profesní odbornou přípravu a rozvoj - různé typy usnadněných příležitostí ke vzdělávání, včetně kurzů, elektronického vzdělávání, odborného vedení a každoroční absolvování povinného následného vzdělávání.

Informace o zásadách odměňování osob v souvislosti se začleňováním rizik týkajících se udržitelnosti

Zásady odměňování máme nastaveny transparentně, nenarušují schopnost jednat v souladu s nejlepším zájmem zákazníků, nebrání poskytování vhodných informací v korektní, jasné a neklamavé formě a nemotivují k tomu, aby zákazníkovi byl doporučován konkrétní produkt, nemotivují k distribuci pojištění bez předchozího zohlednění rizik týkajících se udržitelnosti a nepříznivých dopadů na udržitelnost.

(použití ode dne 10.3.2021)

Partneři
Kontakty

605 285 821 603 531 787

kam za námi

ALIANCE J.K.L. Finance spol. s r.o.