OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje poskytnuté prostřednictvím této webové stránky www.aliance-jkl.cz jsou důvěrné a bude s nimi nakládáno dle legislativy ČR.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady ( EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016.

1. ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

Společnost ALIANCE J.K.L. Finance, spol. s r.o., IČ 26904781, se sídlem Kaštanová 62, 620 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 44114 (dále jen Společnost) v souvislosti se svou činností získává a zpracovává osobní údaje fyzických osob (dále jen Dotčené osoby) pro poskytnutí finanční služby, zprostředkování a správu pojištění ve spolupráci s příslušnou pojišťovnou, obchodním partnerem. Dotčenými osobami jsou její klienti, zájemci ( pojistník, pojištěný, poškozený ..) zaměstnanci , obchodní partneři a jiné osoby se kterými Společnost komunikuje a je v určitém vztahu.

Tento dokument (dále jen „Pravidla„ ) poskytuje dotčeným osobám informace o způsobu zpracování jejich osobních dat a o právech s nimi souvisejících v souladu s obecně závaznými právními předpisy, s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46ES ( dále jen „ GPR“ ). Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinnosti ve smyslu nařízení GDPR.

Dotazy ohledně zpracování osobních údajů lze zaslat na korespondenční adresu společnosti:
ALIANCE J.K.L. Finance, spol. s r. o.
Dobrovského 1363
697 01 Kyjov

Osobními údaji se rozumí informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, např. jméno, adresa trvalého bydliště, doručovací adresa, datum a místo narození, rodné číslo, zdravotní stav, telefonní číslo, e-mailová adresa, apod., identifikační údaje vydané státem jako jsou identifikační číslo, DIČ, číslo občanského průkazu atd.

2. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů zahrnuje operace s osobními údaji, zejména shromažďování, zpracování, uložení, zpřístupnění, likvidace.

Společnost zpracovává osobní údaje transparentním způsobem, zpracování je předvídatelné a neovlivňuje negativně osoby jejichž údaje se zpracovávají - jsou informováni proč údaje potřebujeme, za jakým účelem a jak je zpracováváme.

Zpracování probíhá z legitimního důvodu a na základě povoleného právního základu. Osobní údaje jsou zpracovávány jen pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely, jen v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu pro splnění zamýšleného účelu. Pokud zpracovávané údaje neodpovídají skutečnosti, jsou tyto údaje zaktualizovány , opraveny nebo smazány.

Zpracování údajů je zabezpečeno bezpečnostními, technickými a organizačními opatřeními, aby nedošlo k jejich zneužití, poškození, ztrátě či zničení.

2.1 ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost zpracovává a získává osobní údaje na základě smluvního požadavku vyplývající z přípravy na zprostředkování smlouvy. Osobní údaje je nutné uvést do smlouvy z důvodu jednoznačného označení jednající smluvní strany. V případě, že osobní údaje nebudou poskytnuty, může nastat situace, že nebude možné ani zprostředkovat smlouvu, případně poskytnout pojistné plnění

(protože jednající osoba, resp. příjemce pojistného plnění musí být jednoznačně určen). Společnost je oprávněna zpracovávat osobní údaje dotčených osob i bez jejich souhlasu zejména pro účely:

 • pro kontaktování stávajících dotčených osob za účelem nabídky produktů, nabízení možnosti sjednat, změnit nebo ukončit finanční službu včetně předkládání návrhů, zpracování dokumentace, identifikace zákazníků a provádění jiných přípravných nebo pečovatelských prací, správa klientského portfolia, vedení zaměstnanecké agendy.

2.2 JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Společnost zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytném a potřebné pro předem stanovené účely. Společnost je oprávněna zpracovávat osobní údaje BEZ SOUHLASU dotčené osoby v rozsahu:

 • jméno, příjmení, trvalý pobyt, přechodný pobyt, korespondenční adresa, rodné číslo, datum narození, státní příslušnost, druh a číslo dokladu totožnosti, kontaktní telefonní číslo, faxové číslo, adresa elektronické pošty a osobní údaje z dokladu totožnosti apd.

O tom, jaké konkrétní osobní údaje dotčené osoby pro daný účel Společnost zpracovává je dotčená osoba informována při jednání individuálně nebo na základě zájmu dotčené osoby jsou jí tyto informace společností zaslány.

Osobní údaje může Společnost jako správce zpracovávat přímo svými zaměstnanci.

2.3 ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SE SOUHLASEM

Poskytnutí souhlasu klienta se zpracováním jeho osobních údajů je dobrovolný, konkrétní, svobodný a jednoznačný projev vůle, kterým dotčená osoba dává prohlášením nebo výslovným souhlasem ke svolení zpracování svých osobních údajů. Tento souhlas Společnost vyžaduje od dotčené osoby pouze při zpracování citlivých údajů (např. zdravotní stav) pro účely kalkulace na životní pojištění.

3. PRÁVNÍ ZÁKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje se získávají na základě zákona č. 38/2004 Sb. za účelem zprostředkování a správy pojištění ve spolupráci s příslušnou pojišťovnou (příjemci osobních údajů) ve smyslu článku 6, odst. 1, písm. b) nařízení GDPR.

Pojišťovací zprostředkovatel pověřuje podřízené pojišťovací zprostředkovatele k získávání osobních údajů na základě zákona č. 38/2004 Sb. za účelem zprostředkování a správy pojištění ve spolupráci s příslušnými pojišťovnami (příjemci osobních údajů) ve smyslu článku 6, odst.1, písm. b) nařízení GDPR.

 • Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost dotčené osoby.
 • Pro účely kalkulace pojistného na životní pojištění je třeba, aby dotčená osoba udělila souhlas pro jeden či více konkrétních účelů, např. souhlas s poskytnutím údajů o zdravotním stavu.
 • Zpracování na základě právních předpisů např. zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.
 • Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů určité osoby
 • Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, při výkonu veřejné moci-sběr a zpracování informací souvisejících s vyšetřováním trestné činnosti Policií ČR.
 • Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce nebo třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy má přednost zájem či základní právo a svoboda dotčených osob.

3.1 OPRÁVNĚNÝ ZÁJEM SPOLEČNOSTI

Společnost může osobní údaje Dotčené osoby zpracovávat na základě tzv. oprávněného zájmu pro přímý marketing (Společnost zpracovává osobní údaj pro účely splnění smlouvy a smluvní stranou je dotčená osoba. Společnost je oprávněna oslovit dotčenou osobu s nabídkou dalšího pojištění, finanční služby a zasílat obchodní sdělení na e-mailovou adresu uvedenou dotčenou osobou.

4. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje dotčené osoby budou uloženy po dobu existence smluvního vztahu mezi Společností a klientem (dotčená osoba), prodlouženou o dobu, kdy je možné uplatnit pojistné plnění, resp. domáhání se náhrady škody, vyplývající ze smluvního vztahu. Po dobu udělení souhlasu dotčené osoby se zpracováním- pokud byl souhlas udělen.

Společnost je povinna uchovávat osobní údaje po dobu stanovenou právními předpisy. Jakmile uplynou lhůty pro zpracování osobních údajů, provádí Společnost výmaz osobních údajů.

V případě osobních údajů zpracovávaných na základě souhlasu dotčených osob, provádí Společnost výmaz osobních údajů také v případě, kdy dotčená osoba svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolá. Jsou-li osobní údaje zpracovávány z důvodu oprávněného zájmu a dotčená osoba vznese námitky proti zpracování a pokud nejsou oprávněné důvody pro zpracování, tak také v tomto případě Společnost provede výmaz osobních údajů po oznámení nesouhlasu dotčené osoby.

5. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou zpracovány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem, v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem a také manuálním způsobem v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.

Společnost přijala organizační a technická opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení, ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování a k jinému zneužití osobních údajů. Přenos osobních údajů probíhá přes zabezpečené komunikační kanály a přímé nahrání do zabezpečených systémů daných pojišťoven.

Automatizované individuální rozhodování ani profilování na základě poskytnutých údajů není a nebude prováděno. Společnost nepředává osobní údaje třetím osobám úplatně. Osobní údaje dotčených osob nejsou a nebudou předány do třetích zemí tj. zemí mimo EU a EHP.

6. PRÁVA DOTČENÉ OSOBY SOUVISEJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Každá dotčená osoba má právo požadovat:

 • přístup ke svým osobním údajům
 • opravu osobních údajů
 • výmaz osobních údajů („ právo být zapomenut“)
 • omezení zpracování osobních údajů
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů
 • právo na přenositelnost osobních údajů
 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
 • právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování včetně profilování
 • právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo k jinému příslušnému dozorovému úřadu v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Dotčená osoba může uplatnit svá práva kontaktováním Společnosti písemnou žádostí. Jestliže bude žádost dotčené osoby shledána oprávněnou, bude vyřízena ze strany společnosti bez zbytečného odkladu.

Dotčená osoba má právo podat stížnost u dozorovaného úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, +420 234 665 111, www.uoou.cz

Pro odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů vyplňte a odešlete

ODVOLÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮPartneři
Kontakty

605 285 821 603 531 787

kam za námi

ALIANCE J.K.L. Finance spol. s r.o.