Obchodní podmínky

Obchodní firma a právní forma pojišťovacího makléře a agenta, registrace

ALIANCE J.K.L. Finance, spol. s r. o.
Obchodní rejstřík vedený u KS v Brně, oddíl
IČ:269 04 781
Sídlo společnosti : 620 00 Brno, Kaštanová 62

POJIŠŤOVACÍ CENTRUM

697 01 Kyjov, Dobrovského 1363

Profesní odpovědnost

Pojištění odpovědnosti z výkonu činnosti pojišťovacího makléře a pojišťovacího agenta máme sjednané u Generali Pojišťovna, a.s.

Vzájemná práva a povinnosti se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 37/2004Sb., zákona o pojistné smlouvě, občanského zákoníku, Zákonem č. 38/2004Sb.,Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění profesní odpovědnosti za škodu(VPP O 2005/01PROFI), doplňkovými pojistnými podmínkami-evropské krytí (DPP O 3) a ustanoveními této pojistné smlouvy.

Pojištění se také vztahuje na odpovědnost osob jednajícím jménem pojišťovacího zprostředkovatele.

Česká národní banka – dohled v pojišťovnictví

Zodpovídá za sekundární legislativu, tj. za tvorbu prováděcích předpisů – vyhlášek. U těchto právních předpisů je legislativní proces zjednodušen. Návrh je rozeslán do vnějšího připomínkového řízení a po vyhodnocení připomínek ho projednávají pouze příslušné komise ČR. Vyhlášku vydává ČNB.

Způsob vyřizování stížností

Stížnosti pojistníků, pojištěných a oprávněných osob se doručují na adresy sídel pojistitelů a vyřizují se písemnou formou, pokud se pojistník, pojištěný, oprávněné osoby a pojistitelé nedohodnou jinak. Uvedené osoby mají zároveň právo obrátit se stížností na Českou národní banku. (www.cap.cz)

Jazyk pro uzavření smlouvy a pro komunikaci mezi smluvními stranami

Český jazyk, není-li dohodnuto jinak.

Právo platné pro pojistnou smlouvu a příslušnost soudu

Pojistná smlouva se řídí  právním řádem České republiky. K řešení sporů jsou příslušné obecné soudy ČR. V případě zájmu obou stran může být upřednostněno mimosoudní řešení sporů.

Kodexy chování, které jsou pro pojišťovacího zprostředkovatele závazné nebo které dobrovolně dodržuje :

Více o kodexu etiky. Posláním Kodexu etiky v pojišťovnictví je napomáhat prosazování korektních vztahů na českém pojistném trhu a přispět k jeho zdravému vývoji.

Partneři
Kontakty

518 614 101 518 616 167

605 285 821 603 531 787

kam za námi

ALIANCE J.K.L. Finance spol. s r.o.