Etický kodex

Etický kodex podnikání společnosti ALIANCE J.K.L. Finance, spol. s r.o.

Etická pravidla stanovují základní pravidla chování a jsou dokumentem, který je závazný jak pro Samostatného zprostředkovatele, jednatele či jeho zaměstnance.

Účel pravidel

Tato etická pravidla mají působit jako prevence před společensky i právně závadným jednáním samostatného zprostředkovatele, jednatele , zaměstnance.

Dohled nad jejich dodržováním

Tato etická pravidla byla schválena jednateli společnosti a jsou pověřeni kontrolou jejich dodržování.

PRAVIDLA ETICKÉHO CHOVÁNÍ

  • dodržujeme právní předpisy a vnitřní normy, respektujeme etická pravidla a ctíme základní firemní hodnoty
  • totéž vyžadujeme od našich zaměstnanců a obchodních partnerů
  • odborná péče je vždy standardem pojišťovacího zprostředkovatele
  • s klienty i obchodními partnery jednáme vždy profesionálně, svědomitě a férově
  • v obchodní činnosti respektujeme právo na konkurenci
  • chráníme důvěrné informace, data a osobní údaje
  • předcházíme střetu zájmů v jakékoliv podobě
  • nepodporujeme korupci, podvody či jinou formu trestné činnosti
  • netolerujeme porušování pravidel hospodářské soutěže, diskriminaci
  • dodržujeme pravidla pro předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Zákazník

Maximální spokojenost zákazníka je naší prioritou. Zaměřujeme se na vysokou kvalitu poskytovaných služeb. Naše obchodní činnosti vykonáváme vždy s odbornou péčí a důrazem na ochranu práv, zájmů a potřeb našich zákazníků. Naše jednání se zákazníky je zdvořilé, vstřícné a profesionální. Zákazníkům vždy vysvětlíme zvolený postup, naše doporučení a další kroky. Informace, které zákazníkům sdělujeme jsou vždy pravdivé, přesné, úplné, jasné a srozumitelné.

Při sjednávání pojištění dbáme aby nebylo bezdůvodně narušováno právo klienta na soukromí a nebyl nadměrně obtěžován.

Stížnostmi našich zákazníků se vždy budeme pečlivě zabývat. Pro zpracování odpovědi jsou dodržovány interní postupy a výsledek šetření klientovi bude vždy poskytnut.

Dojde-li ke sporu s naším zákazníkem, plně podporujeme alternativní metody řešení sporů. Zákazník tak má možnost řešit spor prostřednictvím České obchodní inspekce, Kanceláře ombudsmana České asociace pojišťoven (neživotní pojištění) anebo Finančního arbitra (životní pojištění).

Zaměstnanec

Vytváříme pozitivní a motivační pracovní prostředí, je zajištěn profesní růst.

Prosazujeme spravedlivý a rovný přístup ke všem zaměstnancům. Odmítáme jakoukoliv formu obtěžování nebo nerovného zacházení z důvodu přímé či nepřímé diskriminace, ať už ve vztahu k zaměstnancům nebo uchazečům o zaměstnání.

Vyžadujeme od zaměstnanců chování v souladu s etickými normami a firemními hodnotami . Investujeme do trvalého zvyšování a prohlubování kvalifikace.

Důsledně dodržujeme všechna pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti. Ctíme ochranu soukromí zaměstnanců na pracovišti a jejich osobních údajů.

Obchodní partner

S našimi obchodními partnery jednáme čestně, ohleduplně , zdvořile a s respektem. Naše dlouhodobé smluvní vztahy jsou založené na korektnosti a kvalitě poskytovaných služeb.

Orgány veřejné moci a státní správy

Respektujeme úlohu, kompetence a pravomoci všech orgánů veřejné moci a státní správy včetně dohledových orgánů.

PŘEDCHÁZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

Prevence střetu zájmů

Dbáme na dodržování interních postupů, které slouží k tomu, abychom předcházeli situacím, které mohou vyvolat i pouhé zdání střetu zájmů, a pokud již nastanou, aby byly účinně řízeny s cílem nepoškodit zájmy našich klientů nebo zájmy naší společnosti.

Ke střetu zájmů může v praxi dojít v těchto situacích:

• Střet zájmu soukromého a pracovního

Naše jednání a rozhodování při plnění pracovních úkolů nesmí být ovlivněno vlastním, soukromým zájmem.

• Střet zájmů zprostředkovatele a dalších podílejících se na distribuci se zájmy klientů

Při distribuci pojištění vždy respektujeme opatření, jejichž cílem je předejít riziku poškození zájmů zákazníka.

Odměna není závislá jen na prodejních cílech. Postupujeme tak, aby zájem zákazníka (zájem na doporučení a sjednání vhodného produktu) měl vždy přednost před zájmem naším.

Naše činnost pro zákazníka je bezplatná. Systém odměňování naší společnosti je obsažen ve vyplácených pojišťovacích odměnách komerčními pojistiteli.

Ochrana soukromí

Informace o zákaznících používáme pouze k oprávněným profesním účelům, veškeré informace řádně zabezpečujeme a s osobními údaji nakládáme v souladu s účinnou právní úpravou.

Kontrolní a účetní postupy

Dodržujeme účetní postupy a pravidla výkaznictví, finančního řízení , kontroly, dodržujeme obchodní tajemství a důvěrnost informací společnosti ALIANCE J.K.L. Finance, spol. s r.o.

Prevence nekalého a podvodného jednání

Jakékoliv jednání, které má charakter trestného činu, zejména podvodu nebo korupce, je v naší společnosti přísně zakázané a nemá v ní místo.

Prevence korupce a uplácení

Odmítáme veškeré formy korupce a úplatkářství. Nesmíme nabízet, slibovat, dávat, požadovat nebo přijímat, ať už přímo nebo prostřednictvím třetího, cokoliv, co by mohlo být považováno za úplatek nebo jinou neoprávněnou výhodu.

Korupcí se myslí zneužití postavení nebo pravomoci k nezaslouženému osobnímu prospěchu bez ohledu na to, zda se jedná o aktivní či pasivní jednání, ať už v roli příjemce či poskytovatele.

Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a dodržování mezinárodních sankcí

Důsledně dodržujeme pravidla omezující legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Zabraňujeme tomu, abychom podpořili skrze vlastní činnost osoby, skupiny nebo státy, na které se vztahují mezinárodní sankční opatření a restrikce.

Aktivně předcházíme tomu, aby služby a produkty, které poskytujeme, byly zneužívány pro nezákonnou legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu.

Získáváme spolehlivé informace o identitě klientů, provádíme náležitou kontrolu, a pokud je to zapotřebí, tak odmítneme poskytnout služby nebo produkty, které by mohly být v rozporu s platnými právními předpisy.

Součinnost při šetřeních

Spolupracujeme s oprávněnými subjekty v rámci jejich kontrolní a dohledové činnosti, jakož i při šetření trestné činnosti, přestupku nebo správního deliktu v rámci trestního, přestupkového nebo správního řízení. V rámci trestního řízení poskytujeme příslušným orgánům činným v trestním řízení náležitou součinnost vyžadovanou právními předpisy.

Povinnost zachovávat mlčenlivost

Vždy zachováváme zákonem uznanou povinnost mlčenlivosti o všech skutečnostech, týkajících se pojištění našich zákazníků a o činnosti naší společnosti jako Samostatného zprostředkovatele. Tyto skutečnosti nesmíme sdělit ani zpřístupnit třetí osobě nebo neoprávněně zveřejnit, tato naše povinnost trvá i po skončení pracovního nebo jiného než pracovního poměru, na základě kterého jsme vykonávali činnost samostatného zprostředkovatele. Dodržujeme ochranu obchodního tajemství.

Dodržování pravidel hospodářské soutěže

Dodržujeme pravidla čestné, volné hospodářské soutěže a dodržujeme všechna závazná pravidla na ochranu hospodářské soutěže. Zdržujeme se nepravdivých, pomlouvačných a opovržlivých výroků o našich konkurentech a obchodních partnerech.

Vztahy s pojistiteli

S pojistiteli jednáme poctivě, zdvořile. Nejsme závislí na jednotlivých pojistitelích a jejich produktech. Při realizaci obchodu se chováme profesionálně, nestranně, korektně, nepoužíváme pomluv a udržujeme dobré vztahy . Dodržujeme povinnosti dané smlouvou o spolupráci či smlouvou o obchodním zastoupení.

Bezpečnost práce , zdraví , životní prostředí

Udržujeme , vytváříme a dbáme na bezpečné pracovní prostředí. Dodržujeme účinné právní předpisy, které se týkají ochrany životního prostředí, zdraví, požární ochrany a bezpečnosti práce.

Partneři
Kontakty

605 285 821 603 531 787

kam za námi

ALIANCE J.K.L. Finance spol. s r.o.