Výhody pro občany i firmy

zamestnanecke-programyDaňové odpočty

Od 1. 1. 2001 je možné si odečítat část zaplaceného pojistného na životní pojištění od daňového základu.Smlouva  životního pojištění ( ŽP)  musí splňovat určité podmínky, které byly od 1. 1. 2004 novelizovány. Další významná novela týkající se možnosti uplatnění daňových odpočtů, nabyla účinnosti dne 1. 1. 2008. Záměrem zákona (tj. daňových odpočtů) je motivace k tvorbě úspor obyvatel na stáří.

 

 

Podmínky daňového odpočtu (pro smlouvy  soukromého životního pojištění (SŽP)

Novela zákona o daních z příjmu platná od 1. 1. 2004 změnila podmínky, které musí splňovat smlouva životního pojištění. Současné podmínky jsou následující a liší se pro pojištění s garantovanou a bez garantované částky pro případ dožití:

 Je garantována částka na dožitíNení garantována částka na dožití
Doba trváníminimálně 5 letminimálně 5 let
Věk dožitíminimálně 60 letminimálně 60 let
Pojistníkshodný s pojištěnýmshodný s pojištěným
Pojistná částka pro dožití40 tisíc pro trvání 5-15 let
70 tisíc pro trvání nad 15let
není omezení
Pojistnénení omezenínení omezení

Podmínky pro daňový odpočet v letech 2001-2003 neobsahovaly podmínku na minimální pojistnou částku pro dožití u  kapitálového životního pojištění (KŽP)  a důchodového životního pojištění ( DŽP).

penize-zisk

Daňové odpočty pro pojištěného – fyzické osoby

Životní pojištění - maximální daňový odpočet (vlastního zaplaceného pojistného) činí 12 000 Kč za zdaňovací období. Lze odečíst pojistné zaplacené na různé smlouvy u různých pojišťoven. Lze odečíst pojistné na smlouvu běžně placenou i jednorázově placenou.

Penzijní připojištění  - snížení základu daně o jím zaplacené a sjednané příspěvky na penzijní připojištění

a to o částku převyšující 6000 Kč ročně, maximálně však 12 000 Kč za zdaňovací období.

Daňové výhody pro zaměstnance, kterým přispívá zaměstnavatel

 
Pojistné zaplacené zaměstnavatelem za zaměstnance na jeho soukromé životní pojištění a příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnance jsou osvobozeny od daně příjmů fyzických osob

tzn. od zdanění na straně zaměstnance do celkové výše 24 000 Kč ročně. Přitom nezáleží na tom, v jakém poměru na daný produkt zaměstnavatel přispívá.

Rozpočet pojistného

Aby si pojistník mohl snížit daňový základ o pojistné na SŽP, musí být u běžně placené smlouvy pojistné předepsáno na pojistnou smlouvu a zaplaceno v daném roce. Pokud je například smlouva placena s roční frekvencí a počátek smlouvy je v prosinci, pak pokud je pojistné zaplaceno v prosinci, je možné ho celé odečíst od daňového základu (max. 12 000 Kč). Pokud se ale pojistník s platbou zpozdí a zaplatí až v lednu, nemůže si nic odečíst.

U jednorázově placené smlouvy se pojistné rovnoměrně rozpočítá na celou délku trvání smlouvy s přesností na dny. Pokud je například smlouva sjednána 15. 12. na 5 let s pojistným 60 000 Kč, může si pojistník odečíst v jednotlivých letech postupně 500, 12 000, 12 000, 12 000, 12 000 a 11 500.

Vinkulace a převod

Vinkulace plnění ze životního pojištění nemá vliv na daňové odpočty. Týká se i plnění při dožití. ZDP od 1. 1. 2004 umožňuje převést smlouvy na SŽP k jiné pojišťovně, přičemž pokud nebudou porušeny podmínky pro daňové odpočty a nebylo vyplaceno pojistné plnění či odbytné, není nutno předchozí odpočty zpětně dodanit (pouze z titulu převodu na novou smlouvu).

Daňové odpočty pro zaměstnavatele

V případě, kdy si zaměstnanec sjedná pojistnou smlouvu pro případ dožití nebo pro případ smrti nebo dožití nebo důchodové pojištění, a to i při sjednání dřívějšího plnění v případě vzniku nároku na starobní důchod nebo plný invalidní důchod, nebo v případě, stane-li se zaměstnanec  plně invalidním podle zákona o důchodovém pojištění, nebo v případě smrti a v této smlouvě byla sjednána výplata pojistného plnění (tzv. dožití) až po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let, pak částky pojistného, které bude hradit zaměstnavatel pojišťovně za zaměstnance, jsou pro zaměstnavatele obecně a bez limitu daňově uznatelné.

Předpokladem je, že tento nárok zaměstnanců je formálně upraven – např. v pracovní smlouvě, kolektivní smlouvě nebo vnitřním předpisu zaměstnavatele.

Tyto příspěvky zaměstnavatele jsou osvobozeny od zdanění v příjmu zaměstnance, a to v úhrnné výši max. 24 000 Kč ročně od jednoho zaměstnavatele.

Tato úhrnná výše příspěvku zaměstnavatele platí zároveň bez vnitřního členění pro SŽP a penzijní připojištění zaměstnance.

Podmínkou u výše uvedených smluv je,  aby v případě, je-li pojistnou událostí smrt pojištěného, nebyl zaměstnavatel určen jako osoba oprávněná/obmyšlená. Vždy by se mělo jednat o pojistné v daném účetním roce předepsané i zaplacené.

Pro zaměstnavatele je od 1.1.2008 příspěvek na penzijní připojištění zaměstnance uznán jako daňový náklad bez jakéhokoliv limitu. Také zde je podmínkou daňové uznatelnosti v nákladech zaměstnavatele formalizace tohoto nároku zaměstnanců v pracovním předpisu zaměstnavatele, kolektivní smlouvě, pracovní nebo jiné smlouvě.

Osvobození od placení sociálního a zdravotního pojištění

Příspěvky od zaměstnavatele na soukromé životní pojištění a penzijní připojištění jeho zaměstnanců jsou osvobozeny od placení pojistného na sociální a zdravotní pojištění, jak na straně zaměstnance, tak i zaměstnavatele - max. do výše, v níž je pojistné na soukromé životní pojištění nebo penzijní připojištění osvobozeno od daně z příjmů zaměstnance - tj. 24 000 Kč ročně.

Příspěvky zaměstnavatele vyšší než 24 000 Kč ročně( tj. částka , která převyšuje 24000Kč)   na jednoho zaměstnance mohou být daňově uznatelným nákladem zaměstnavatele.

Nebudou však osvobozeny od daně z příjmů u zaměstnance a budou podléhat platbě sociálního i zdravotního pojištění jak u zaměstnance tak u zaměstnavatele.

Nesplnění nebo porušení podmínek

Při nedodržení podmínek daňové uznatelnosti, tj. při zániku pojištění nebo při dodatečné změně trvání pojištění, nárok na uplatnění odpočtu nezdanitelné částky základu daně zaniká. Původně uplatněný nárok je nutno zpětně „dodanit“, a to jako ostatní příjem (§ 10, ZDP).

Příjmem podle § 10 ve zdaňovacím období, ve kterém k této skutečnosti (nedodržení podmínek) došlo, jsou částky, o které byl poplatníkovi v příslušných letech z důvodu zaplaceného pojistného základ daně snížen.

Odečtení nezdanitelných částek ze základu daně

Zaměstnanec - každoročně předloží nejpozději do 15.února následujícího po uplynuí zdaňovacího období svému zaměstnavateli smlouvu o soukromém životnm pojištění a potvrzení pojišťovny o pojistném jím zaplaceném na soukromé životní pojištění v uplynulém zdaňovacím období.Nárok u penzijního připojištění se uplatňuje stejným způsobem.

Fyzické osoby ( OSVČ a další ) - prokazují nárok stejným způsobem, ale uplatňují jej v rámci svého daňového přiznání.Nárok na uplatnění nezdanitelných částek ze základu daně u penzijního připojištění seuplatňuje stejným způsobem.

Zánik nároku na daňové výhody

Při nedodržení zákonem stanovených podmínek pro soukromé životní pojištění zaniká nárok na uplatnění odpočtu nezdanitelné části základu daně ( tj. vlastního pojistného zaplaceného a uplatněného poplatníkem, netýká se zaměstnanců v souvislosti s pojistným  placeným pouze změstnavatelem za zaměstnance ).

Poplatník je povinn sám podat daňové přiznání za zdaňovací obdoí, ve kterém k této skutečnosti došlo , a uvést v něm jako příjem částky,o které mu byl za dobu trvání pojištění z důvodu zapaceného pojistného základ daně snížen.

Zdanění se řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem o daních z příjmů.

Máte-li pojistný zájem nebo další dotazy, neváhejte nás kontaktovat a použijte kontaktní formulář.

Kontaktní formulář

Prostřednictvím následujícího formuláře nás můžete kontaktovat. Uveďte prosím podrobně Váš dotaz, zprávu či požadavek. Odpovíme Vám co nejdříve.

Položky označené zeleně jsou povinné.

Opište kód z obraázku
Partneři
Kontakty

518 614 101 518 616 167

605 285 821 603 531 787

kam za námi

ALIANCE J.K.L. Finance spol. s r.o.