NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY - CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

clovek-otaznik

S jakým předstihem si musím sjednat cestovní pojištění?

Pojištění si můžete sjednat i v den odjezdu. V případě pojištění léčebných výloh v zahraničí je nutné pojištění zaplatit nejpozději před překročením státní hranice ČR, u letecké dopravy před odbavením na letišti v ČR.

V případě pojištění stornovacích poplatků je nutné sjednat pojištění nejpozději  v den  zaplacení cestovní služby (cesta, zájezd, letenka...).

V jakém rozsahu sjednat cestovního pojištění?

Doporučujeme uzavřít co  nejširší možné krytí. Zdravotní karty EU hradí jen některé úkony. Komerční cestovní pojištění navíc kryje další výlohy v souvislosti s lékařským ošetřením: převoz ambulancí, transport do České republiky, repatriaci tělesných ostatků. Pojištěním je hrazena zdravotní péče poskytnutá i privátním zdravotnickým zařízením. Úhrada spoluúčasti, kterou se podílí klient zdravotní pojišťovny na lékařské péči stejně jako místní pojištěnci v zemi pobytu.

Lze si sjednat cestovní pojištění ze zahraničí?

Ano, je to možné prostřednictvím internetu, nebo přes někoho v ČR, kdo je ochoten vás pojistit.

Kolik stojí běžné lékařské výkony v zahraničí?

Následující údaje jsou pouze informativní, ale jednoznačně ukazují, že se vyplatí investovat několik set korun do cestovního pojištění, které v případě potřeby pokryje náklady v řádu deseti- až statisíců korun.  Na skutečných  příkladech  si lze udělat orientační představu: 

  • zlomenina pravé nohy v Chorvatsku 10 218,- Kč,
  • zánět zubu v Německu 9 546,- Kč,
  • zlomená noha v Rakousku 220 176,-Kč,
  • slepé střevo v Egyptě 100 295 Kč,
  • slepé střevo ve Spojených státech amerických 133 767,- Kč.

Je hrazen převoz nemocného?

Samozřejmostí komerčního pojištění je úhrada nákladů za převoz ambulancí nebo zásah letecké ambulance v souvislosti s onemocněním nebo úrazem. V případě nutnosti přepravy zpět do vlasti včetně repatriace ostatků jsou náklady hrazeny pojišťovnou.

Pokud mám cestovní připojištění ke své platební kartě, má smysl mít další cestovní pojištění např. s letenkou nebo v ceně pobytového zájezdu?

Pokud u platební karty znáte přesně podmínky a výše limitů, záleží jen na vašem výběru, jaké zvolíte pojistné krytí.

Je možné souběžné čerpání, tzn. na pojištění na platební kartě i na zvlášť sjednané pojistce?

Úrazové pojištění (zahrnující riziko smrti, trvalých následků a denního odškodného) je tzv. obnosové pojištění a lze uplatnit souběžné čerpání. U ostatních rizik- léčebné výlohy v zahraničí, pojištění zavazadel, odpovědnosti, doplňkové asistenční služby a pojištění stornovacích poplatků -  nelze poskytnout souběžné čerpání, jde o pojištění škodové a lze jej uplatnit tedy jen jednou.

Na co se cestovní pojištění nevztahuje?

Cestovní pojištění se např. nevztahuje na odpovědnostní škody z výkonu povolání, u zavazadel jsou vyloučeny doklady, platební karty, jízdenky, peníze a také předměty sloužící k výkonu povolání; taktéž na věci vypůjčené, převzaté a najaté se pojištění nevztahuje. Není hrazeno poškození nebo poničení zavazadel během přepravy. Tato škoda se uplatňuje na přepravci. Výluky z pojištění pro jednotlivá rizika upravují příslušná ustanovení v pojistných podmínkách.

Lze sjednat cestovní pojištění, které zahrnuje krytí pro případ např. zpoždění/zrušení letu pravidelné linky a jakým způsobem toto pojištění funguje?

Ano, např. Allianz pojišťovna  nabízí  připojištění zavazadel na celkovou částku 50 000 Kč, ve kterém je zahrnuto plnění pro případ zpoždění letu a zpoždění zavazadel. Dojde-li ke zpoždění zavazadel pojištěného leteckým přepravcem o více než 6 hodin, uhradí se pojištěnému na základě předložených originálů účtů nutné výdaje na základní hygienické potřeby, nutné oblečení a občerstvení ve výši 1000 Kč za každou započatou hodinu zpoždění, max. do výše 5 000 Kč.
V případě, že rezervovaný pravidelný potvrzený let je zpožděný o více než 6 hodin anebo je zrušený z důvodu neočekávané stávky, provozních důvodů, nepříznivého počasí anebo selhání techniky, pojistitel proplatí pojištěnému na základě předložených originálů účtů nutné výdaje na základní hygienické potřeby, nutné oblečení a občerstvení (vyjma alkoholu a kuřiva) ve výši 1.000,- Kč za každou započatou hodinu zpoždění, počínaje 7. hodinou zpoždění, max. do výše 5.000,- Kč na jednu pojistnou událost.

Jaké doklady musím doložit, abych mohl uplatnit škodu ztrátu či poškození zavazadla?

Důležité jsou  tyto dokumenty: zápis dopravce o ztrátě zavazadel, potvrzení dopravce o tom, že zavazadla nebyla nalezena a potvrzení o uplatnění práva na náhradu škody u dopravce. Originál letenky nebo jízdenky v případě, že k pojistné události došlo při dopravě. Originál účetního dokladu o koupi nebo opravě poškozené, ztracené nebo odcizené věci. Fotodokumentaci poškozených věcí.

Lékařskou zprávu nebo jiný doklad o ošetření lékařem, v případě poškození zavazadel v souvislosti  se zraněním.

Kde získám informaci o tom, zda je cestovní kancelář pojištěna pro případ úpadku?

Informace na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj www.mmr.cz  nebo na webových stránkách pojišťoven sjednávajících toto pojištění.

Pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře

  • pojištění se vztahuje na situace, kdy cestovní kancelář z důvodu svého úpadku neposkytne zákazníkovi dopravu zahrnutou v ceně zájezdu z místa pobytu  zahraničí do České republiky.
  • cestovní kancelář nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě že se zájezd neuskutečnil.
  • cestovní  kancelář nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částeně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil jen zčásti.
Partneři
Kontakty

518 614 101 518 616 167

605 285 821 603 531 787

kam za námi

ALIANCE J.K.L. Finance spol. s r.o.